Menighetens årsmøte

Årsmøte er søndag 24.mars på Fredheim - rett etter gudstjenesten. Klikk her og last ned årsmelding og regnskap! Vel møtt!
Menighetens årsmøte

Her kan du laste ned følgende dokumenter i pdf-format: 

Årsmelding 2018 for Holla og Helgen menighetsråd 

Revidert regnskap 2018 for Holla og Helgen menighetsråd

Revidert regnskap 2018 for menighetsbladet

Revidert regnskap 2018 for Fredheim ungdomsklubb

Publisert av beritlia,4.mars 2019
(korrigert 6.mars 2019)


ÅRSMELDING FOR HOLLA OG HELGEN MENIGHET 2018

Menighetens visjon:

I Kristus, nær liveten bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke

Året 2018 har vært et år med gleder og utfordringer for menigheten vår. Ved årets begynnelse startet vår nye kantor Gunnhildur Baldursdottir opp som vikar på orgelkrakken, og hun har vært og er til stor glede for menigheten vår. Da Anna Cecilie Norlund sa opp sin stilling, fikk Gunnhildur fast stilling hos oss fra 1/7-2018. Det er vi meget glad for.

Sokneprest Andreas Grossmann søkte og fikk innvilget et års permisjon fra stillingen sin fra 1. august. Det var ikke lett å få på plass vikar, men heldigvis sa Leif Raustøl seg villig til å ta på seg 80 % av jobben. Liv Mari Bjerva Bøstein tok på seg ansvaret for konfirmasjonsforberedelsene. Begge fortjener en stor takk for å hjelpe menigheten vår ut av en svært vanskelig situasjon.

En stor glede i året som gikk har det vært å følge utbyggingen av menighetshuset Fredheim. Det har lenge vært et stort problem at huset ikke var tilrettelagt for rullestolbrukere. Under ledelse av initiativtager og ildsjel Stein Bjørn Lia er forbedringen nå gjennomført på en flott måte.

Som vi vil komme inn på etter hvert i de forskjellige kapitlene i denne årsmeldingen, har arbeidet i menigheten stort sett fortsatt som i årene før. Ønsket om å få med yngre krefter i menighetsarbeid og ansvarsposisjoner har hatt og har kontinuerlig oppmerksomhet.

 

1. Menighetsrådets sammensetning i 2018

Leder :Bjørn Stuød, Nestleder : Ellen Grimstad Nilsen, Sekretær : Berit Lia

Medlemmer : Erna Kristin Hoksrud , Tone F. Kjeldsen, Helge Skippervold, Thomas Lyngstad, Andreas Grossmann, Thora Betten

Varamedlemmer : Lars Olav Hegland, Kristin E. Larsen, Rolf Petri Blåstad, Elin Bakke

Menighetsrådet har i 2018 avholdt 11 møter og behandlet 100 saker.

 

2. Ansvarspersoner i råd og utvalg

* Menighetsrådets arbeidsutvalg: soknepresten, leder, nestledere og sekretær

* Representanter til Nome kirkelige fellesråd: Bjørn Sturød og Helge Skippervold,

Vararepresentanter : Erna K. Hoksrud og Rolf Petri Blåstad

* Regnskapsfører : Else Marie Lindseth

* Revisorer: Lars Olav Hegland og Alfinn Rasmussen

* Arrangementskomite: Ellen Grimstad Nilsen, Erna Kristin Hoksrud, Thomas Lyngstad,

Tone Foss Kjeldsen.

* Frivillig klokkertjeneste; administrert av Liv Mari B. Bøstein,                            

Holla: Mia Sturød, Ellen Grimstad Nilsen, Ragnhild Mork,                                  

Helgen: Åse Helgen, Bjørg Y. Langeland, Liv Mari B. Bøstein

*Kirkekaffe: Administrert av Gerd Ringsevjen og Tone F. Kjeldsen.

            Bente Vogsland, Thomas Lyngstad, Audhild Hermansen

* Kirkeverter: Lars Olav Hegland, Gerd Ringsevjen, Ola Vea Gustavsen og Audhild

Hermansen .    I Helgen er klokkerne også kirkeverter.

* Kirkeskyss fra Dagsrud: Administrert av Lars Olav Hegland.                

Ole Melteig, Erna Kristin Hoksrud, Mari Røland Halvorsen, Bjørn Sturød og Stein Bjørn Lia

* Husstyre for Fredheim: Stein Bjørn Lia, Mari Røland Halvorsen og Lars Olav Hegland.

* Kontaktperson Kirkens SOS : Ellen Grimstad Nilsen

* Kontaktperson Kirkens Nødhjelp : Kristin Egelandsdal Larsen

* Trosopplæringsutvalg : Liv Mari B. Bøstein, Anne Guro Lia Ringsevjen, Olaug Teigen

 Aspheim, Bente Vogsland og Kristin E. Larsen.

 

3. Menighetens ansatte

Sokneprest: Andreas Grossman (Permisjon fra 1.aug 2018 til 31.juli 2019)

Sokneprest Leif Raustøl vikar i 80% stilling i samme periode.

Kantor/organist: Gunnhildur Baldursdottir (100%)

Kirketjenere: Morten Karlsson, Hellek Sannes (80%), Knut Arne Stoa (50 %)

Kirkeverge: Mona Halsvik (100%)

Liv Mari Bjerva Bøstein er menighetspedagog i 25% og klokker i 15%. Fra 1. august også konfirmantansvarlig i 20% stilling.

Sekretær på kirkekontoret: Anette S. Krøgli (60%)

 

4. Gudstjenester og samlinger

I 2018 ble det gjennomført 52 gudstjenester med totalt 3196 besøkende. Det er en nedgang på henholdsvis 6% og 25% fra året før. Selv om vi har hatt en ønsket økning i fellesgudstjenester med Lunde og Flåbygd, er dette en nokså bekymringsfull utvikling. Jubileumsfeiringen i 2017 kan muligens forklare mye av nedgangen.

Menighetsrådet hadde vedtatt å flytte nyttårsfesten på Ribo fra 1. januar til første søndag på nyåret. Erfaringen hadde vært at det var vanskelig å samle folk til gudstjeneste og fest på 1. nyttårsdag. Vi opplevde at endringen var positiv, og ønsker å fortsette med denne ordningen.

Menighetens årsmøte ble avholdt på Fredheim 4. mars.

Bispevisitasen i mars ble en fin opplevelse for menigheten. Det hele startet tirsdag 6. mars med møte på kommunehuset mellom biskopen, staben i kirken og rådmann og ordfører. Biskopen roste kommunen for støtte og godt samarbeid. Han hadde ikke glemt jubileumsfeiringen høsten 2017 og var full av lovord over det han da hadde opplevd.

Biskopen besøkte Holla 10-årige skole, Helgen Montessoriskole og Nome Videregående avdeling Søve.

Alle steder ble han møtt av positive elever og lærere. Også på jernverket ble han godt mottatt av ledelse og ansatte.

Første dag ble avsluttet med en godt besøkt og givende konsert i Holla kirke. Det var for mange det første møtet med vår nye organist, og folk var begeistret.

 

Under visitasen ble det holdt et felles menighetsrådsmøte med Lunde og Flåbygd. Biskopen var positiv til vårt ønske om nærmere samarbeid mellom de to soknene, og dette samarbeidet har bare fortsatt å vokse i tida etterpå.

 

Før han reiste hjem til Kristiansand på torsdag rakk biskop Stein å være med på Holla Minigospel og Familietorsdag på Fredheim.

 

På det såkalte kjærlighetsmåltidet på Fredheim på Skjærtorsdag har det vært dårlig frammøte de siste årene. Det ble derfor å ikke arrangert i 2018.

Kirkevandringer for barnehager og skoleklasser før jul og påske har vært gjennomført som tidligere.

Olsokgudstjenesten i Romnes med salg av rømmegrøt etterpå, var i år som tidligere godt besøkt og givende. Det kommer mange også fra Lunde, og vi føler at dette er blitt en meget god tradisjon.

Utegudstjenesten på Øvre verket var 3. juni med besøk av Ivar Skippervold. Meget godt mottatt også dette året.

 

Søndag 26. august var det oppstartsfest for menigheten med gudstjeneste i Klubbhuset til Helgen IF. Det var grilling og aktiviteter etterpå, konfirmantene deltok og det var mye folk til stede. Menighetsrådet håper at dette nå kan bli en fast tradisjon.

 

Presentasjon av 24 nye konfirmanter i september

Samling av gullkonfirmantene 1.oktober.

Minnegudstjeneste i Holla kirke lørdag 3. november

 

Litt statistikk:

 

Konfirmanter: 36

Kirkelige vielser: 2

Gravferder: 36 gravferder for soknets befolkning, hvorav 26 i soknets kirker.

Gudstjenester: 52

 

År

2014

2015

2016

2017

2018

Antall gudstjenester

63

56

58

58

 

52

Besøk

3 283

3 473

3 426

4 260

3 196

Besøk/gudstj

52

62

59

73

61

Nattverd

719

828

674

953

499

Nattverd/gudstj

31

46

26

29

19

Gravferd

31

43

39

50

36

Vielser

5

5

5

4

2

 

Innkommet ved ofringer        til formål utafor menigheten: kr. 20 428,- (52 359,- i 2017)

                                               til menighetsarbeidet kr. 67 554,- (62 460,- i 2017)

                                               til misjonsprosjektet kr. 16 738,- (11 485,- i 2017)

 

Givertjeneste kr.58 000,- (58 500.- i 2017)

Andre gaver: kr. 109 580,- (kr. 7 919,- i 2017)

Menighetsrådet ønsker fortsatt at nattverd så ofte som praktisk mulig skal skje ved intinksjon, dvs at vi ikke kneler ved alterringen, og at brødet dyppes i vinen.

 

Vi har fortsatt som hovedregel at det skal være en enkel kirkekaffe bak i kirken ved hver gudstjeneste. Dette har etter hvert fungert meget godt, og er blitt en fin rutine som mange setter stor pris på.

 

5. Klokkertjeneste

Vi er så heldige å ha 5 frivillige klokkere, og 4 frivillige kirkeverter i menigheten. De gjør en stor og viktig tjeneste. Liv Mari har nå 15 % stilling som klokker. Denne brukes til klokkertjeneste i kirkene, til å sette opp vaktlister for klokkere og kirkeverter og til å delta i besøkstjenesten.

 

6. Diakoni

Menigheten har ikke et eget diakoniutvalg. Men to representanter fra menighetsrådet sitter i et utvalg for besøkstjenesten.

 

Besøkstjenesten har dessverre ikke fungert som ønsket og planlagt. Enkeltpersoner i menigheten gjør en innsats, men samarbeidet mellom menigheten, Røde Kors og Mental Helse har ikke fungert godt, og tjenesten er ikke kommet skikkelig i gang. Vi må erkjenne at vi som menighet for tiden kommer til kort når det gjelder diakoni.

 

7. Misjonsprosjektet

Menighetens avtale med NMS ble i 2016 forlenget til å gjelde ut menighetsrådets valgperiode, dvs ut 2019. Vi fortsetter altså å støtte arbeidet som Ave og Magne Mølster driver i Saku, en forstad til Tallinn i Estland. Menigheten har forpliktet seg til å gi minst 10000 kr pr år.

For de som er interessert i arbeidet som drives i Estland, anbefaler vi Magnes blogg:

http://molsterestland.blogspot.no    Her kan vi følge med på arbeidet og se at det stadig bærer frukter.

 

8. Blomster til 90-åringer i menigheten

Også i år fikk menighetens 90-åringer en blomst i adventstiden. Flere av de gamle har uttrykt stor takknemlighet for dette.

 

9. Arbeid for barn og ungdom i menigheten

 

Årsmelding fra trosopplæringskoordinator for 2018

Trosopplæringsplan for Holla og Helgen sokn er godkjent. Den ble sist godkjent våren 2016.

I løpet av 2019 skal vi revidere planen igjen.
 

Supertorsdag
Supertorsdag er et tilbud hver torsdag på Fredheim menighetshus, Dette er istedenfor søndagsskole, og vi bruker Søndagsskoleforbundets opplegg «Sprell Levende».  Antallet varierer, men ca. 10 - 15 barn kommer hver torsdag. Vi har en liten andakt, åpner skattkiste, tenner lys og ber sammen, og så synger vi sammen.

Gjennom Supertorsdag har flere flyktninger blitt integrert i menighetsarbeidet.

Nå har vi to kvinner, fra Burma og Iran, som hjelper til hver torsdag.
 

Familietorsdag
Torsdag før familiegudstjeneste inviterer vi til Familietorsdag på Fredheim menighetshus. Da inviterer prest, organist, trosopplæringskoordinator og frivillige barna med foreldre og søsken til en enkel middag på Fredheim menighetshus. Vi startet med dette høsten 2017. Vi spiser sammen, hører på en liten andakt og øver på sanger som vi skal ha i gudstjenesten.

 

Lys Våken
i 2018 var det merkelig nok ingen som meldte seg på til Lys Våken.

Dette har alltid vært et populært tiltak for 6. klassinger.
 

Bo Hjemmeleir
Dette er et tiltak for 5. klassinger. Dette er veldig populært. Vi er sammen hele helgen med mange forskjellige aktiviteter. Barna sover hjemme. Vi er sammen fredag kveld hvor vi leker, lærer nye sanger og har tema: Jeg vil gjerne se mer av Jesus. Bibelfortellingen er om Bartimeus – den blinde mannen ved Jeriko. Vi avslutter med nybakte boller og kakao.

Lørdag er det supertime med forkynnelse. Så er vi ute i 3 timer med grilling, aking, riding og skyting med luftgevær. Deretter er det gudstjenesteverksted hvor vi forbereder søndagens gudstjeneste. Lørdagen rundes av med superparty hvor også foreldre og søsken er invitert.

Søndag er det familiegudstjeneste hvor barna deltar aktivt, og så er det aking og grilling i kirkeparken. Dette året vår det 12 femteklassinger som deltok.


«24 HOURS- festival»
i løpet av vinteren arrangerer vi «24 Hours»-festivalen i Bø – i samarbeid med Bø, Seljord, Lunde og Sauherad menigheter  i Øvre Telemark prosti.

Vi leier inn team fra Skjærgårds som stiller med masse oppblåsbare aktiviteter, og har ansvar for sang, musikk og forkynnelse. Arrangementet er for 5.-7. klasse og er i Gullbringhallen fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 12. Dette er et veldig populært breddetiltak, og vi har som regel ca. 250 barn sammen med oss i et døgn.

I 2018 var det 31 unger fra Holla og Helgen menighet som deltok. Vi hadde også med 4 voksne ungdommer fra Ulefoss samt 4 fjorårskonfirmanter.

Noas Ark gudstjeneste
På høsten pleier vi å ha Noas Ark-gudstjeneste med utdeling av MIN KIRKEBOK til 4-åringene. Vi inviterer til familietorsdag og middag, før selve gudstjenestedagen. Supertorsdag er også med på familiegudstjenesten.

Karnevalsgudstjeneste

Dette er et tiltak rettet mot 3 åringene. Vi inviterer til familietorsdag med middag, før selve gudstjenestedagen. Supertorsdag er også med på karnevalsgudstjenesten, som er på fastelavenssøndag. Der kan folk komme utkledd, malt eller vanlig. Barna får en solid barnebibel, med klare farger og gode bilder. Etter gudstjenesten er det saft, boller og kaffe.

Menighetens oppstartsfest

I år var det 2. året vi hadde OPPSTARTSFEST. Trosopplæringsutvalget og trosopplæringskoordinator har hovedansvaret for dette, i godt samarbeid med menighetsrådet. Vi lager en fest for ALLE.

Vi leier Helgen klubbhus. Konfirmanter og Supertorsdagsbarn med foreldre er spesielt invitert. Dette er en av konfirmantenes pliktige gudstjenester. Unge Røster var invitert og sang for oss.Det ble en på alle måter strålende dag, med sol, varme og masse mennesker. Ca 120 stykker til sammen.

Vi hadde gjort tiltaket godt kjent gjennom lokalavisa, menighetsblad, hjemmeside mm.

Klubbhuset er allerede bestilt til ny oppstartsfest den 25.8.2019

Trosopplæringsutvalget

I to år nå har vi hatt et oppegående og velfungerende trosopplæringsutvalg i menigheten.

Frivillige

Utfordringen i arbeidet er å få med flere frivillige. Mange er engasjert i mange forskjellige aktiviteter i menigheten.

Det er vanskelig å rekruttere flere frivillige inn i menighetens trosopplæringsarbeid.

Årsmelding for klokker 2018

Vi er så heldige å ha 5 frivillige klokkere og 4 frivillige kirkeverter i menigheten. De gjør en stor og viktig tjeneste. Jeg har i 2018 hatt kun 15 % stilling som klokker. Denne brukes til klokkertjeneste i kirkene, sette opp vaktlister for klokkere og kirkeverter og delta i besøkstjenesten.

Diakoni

Menigheten har ikke et eget diakoniutvalg. Men to representanter fra menighetsrådet sitter i et utvalg for besøkstjenesten.

Etter at Røde Kors overtok ledervervet for besøkstjenesten, så har det vært stillstand i dette arbeidet i 2018.

                                                                                   Liv Mari
 

Årsmelding for lørdagsklubben 2018

Lørdagsklubben holder til i lokalet til Helgen Montessoriskole og er en klubb for barn fra 4 år og opp til ungdomsskolealder. Vi er medlem av Søndagsskolen Norge. Barn under 4 år er også velkommen, i følge med en voksen.

Samlingene våre består av sang, andakt og ulike aktiviteter og foregår annenhver lørdag fra kl.11.00 til kl.12.45. Vi har et eget opplegg under andakten for de fra 5.klasse og oppover; denne gruppa kalles for «Tweens». Dette er et viktig tiltak for at de eldste barna vil fortsette i klubben.  Noen av disse er medledere og hjelper til med praktiske oppgaver av forskjellig slag.

Lørdagsklubben hadde 14 samlinger i 2018, hvor en var deltagelse på oppstartsfest sammen med resten av Holla og Helgen menighet. En samling var vårtur i skogen.

Det er 30 ulike barn som er registrert i 2018, og 16 av dem har betalt medlemskontingent. Medlemskontingenten frigjør frifondmidler, så det betyr mye for oss å ha betalende medlemmer.

 I gjennomsnitt har det vært 12 barn på hver samling. Oppmøtet har variert fra 5 til 17. Hovedtyngden av barna er mellom 5 og 10 år. Det er også noen foreldre som ofte er med oss på samlingene.  Noen av foreldrene hjelper til med hobbyaktiviteter og er gode støttespillere for fellesskapet.

Vi har i 2018 hatt 7 ledere knyttet til Lørdagsklubben.  Det er en stor styrke å ha flere å spille på, og vi ser på ledergruppa som et viktig og inspirerende fellesskap. 

Helgen, 31.januar 2019 

For Lørdagsklubben, Olaug Aspheim Teigen

 

6-årsklubb på Fredheim

Fordi Gunnhildur skulle starte med minigospel, valgte man å ikke drive 6-årsklubb i 2018. Man håpet at flest mulig 6-åringer skulle bli med i koret.

 

Årsmelding Fredheim ungdomsklubb 2018

Fredheim ungdomsklubb er et viktig sted for vår ungdom. Fredheim ungdomsklubb er åpen for alle ungdommer fra 8 trinn til 18 år, og på klubbkveldene har det vært alt ifra 60-80 ungdommer på Fredheim. Styret består av ungdom fra 9.trinn ved Holla 10.årige skole. Leder Yvonne Hamborg, nestleder Tjeu Steegh, sekretær Anna Rui, Pernille Normann, Ida Folkestad, Mats Tufte, Tobias Tufte Røberg, Eskil Kleppo Thoresen og Marius William Waal Halvorsen.

 

Klubben har den samme struktur som vi har hatt, med disko, quiz og aktiviteter som ungdommene (styre) bestemmer. Glow-party er et veldig populært arrangement. Høsten 2018 ble vi tildelt midler fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av utstyr til ungdomsklubben. 14. desember var det en fin juleavslutning på Fredheim ungdomsklubb, med taco, godteri, kahoot (julequiz) og disko.

 

Mvh hovedlederne

Susanne Johansen, Tine Cecilie Strømjordet Bø, Jeanette Svendsen og Alexander Johansen.

Unge Røster  

Etter at bedehuset på Berget ble solgt, har barnekoret Unge Røster hatt sine øvelser på Fredheim. De har deltatt i menighetens samlinger en rekke ganger, alltid til stor glede for tilhørerne. Dirigent er som før den alltid like trofaste Torgeir Hegland.

 

8. Konfirmantarbeidet

Konfirmasjon ble gjennomført som tidligere år. To gudstjenester 13. mai og samtalegudstjeneste med etterfølgende fest 4. mai. Pga ombyggingen på samfunnshuset ble hele festen holdt på Ribo. Det var trangt, men gikk greit.

Menighetsrådet er godt fornøyd med ordningen med to konfirmasjonsgudstjenester. Kirken er full, men ikke overfylt, og det er plass til alle som ønsker å være med. Da vi hadde bare en gudstjeneste fikk hver konfirmant bare et visst antall billetter til gjestene sine. Dette var ikke bra, folk kunne komme langveisfra for å være med i konfirmasjonen, men fikk ikke plass i kirken.

Fra høsten av ble det Liv Mari Bjerva Bøstein som overtok ansvaret for konfirmantene. Leif Raustøl vikarierer som sokneprest i 80 % stilling, uten ansvar for konfirmantene. Også dette året var en ukes leir på Gjennestad i Vestfold innledning til konfirmasjonsforberedelsen. Dette er stort sett meget populært blant konfirmantene. Fjorårets konfirmanter får tilbud om å delta på neste års leir som hjelpeledere. De får da også delta på en del andre samlinger gjennom året sammen med ungdom fra andre menigheter i prostiet. 4 gutter fra vår menighet har deltatt på dette.

Menighetsrådet vil rette en stor takk til Liv Mari som tok på seg dette ansvaret på toppen av alt det andre hun har å gjøre.

9. Fasteaksjonen

Som vanlig ble aksjonen gjennomført tirsdag før påske. Hovedansvarlig også i år var Ellen Grimstad Nilsen. Det er i flere år nå lagt ned et stort arbeid i gjennomgang av roder og systematisering av rutiner for aksjonen.  Konfirmanter, konfirmanforeldre og folk fra menigheten stilte opp og sørget for at aksjonen også dette året ble vellykket. Det stadig synkende antall konfirmanter gjør at vi i større grad enn før er avhengig hjelp fra flere frivillige i tillegg til konfirmantene og deres foreldre.

Resultatet ble kr 36210,- (38 450,- i 2017)

10. Voksenarbeid

  • Bibelgruppe annenhver uke. Det er for tiden en gruppe i gang, den har hatt 8-9 medlemmer.
  • Fellesskapsamlinger på Fredheim.
  • Kirkeforeningen hadde sitt årlige møte på Fredheim. Temaet var de gamle bedehusene og våre minner derfra. Ellen Grimstad Nisen, Barbro Hegland og Berit Lia innledet.
  • Formiddagstreffene på Fredheim annenhver onsdag er blitt en solid tradisjon. Disse er stadig godt besøkt og er også viktig for forberedelsen av vår årlige basar på Fredheim i november. Nelly Buverud Sandvik er primus motor og administrerer samlingene.
  • Ulefoss misjonsforening NMS møtes i hjemmene hver måned (Ellen G. Nilsen er kontaktperson)
  • Helgen misjonsforening NMS ble lagt ned i 2018.
  • Helgen diakoniforening ble lagt ned i 2018.

Våren 2018 fikk vår menighet tilbud om bistand fra bispedømmekontoret angående givertjeneste og frivillighetsarbeid. Prosjektleder Thore Gullaksen skulle bistå flere menigheter i vårt prosti, og vi takket ja. Det ble opprettet en komite bestående av Berit Lia, Thora Betten, Helge Skippervold, Tor Erik Baksås og Stian Refsdal. Arbeidet ble rettet inn mot å få med flere givere til givertjenesten, spesielt rettet mot utbyggingen på Fredheim. Målet var ikke bare først og fremst å få inn mer penger, men å rekruttere mennesker som kunne tenke seg å engasjere seg i menighetens arbeid. Gruppa ble kurset og hadde flere møter. De laget en brosjyre og tok initiativ til at menigheten stilte på stand på Ulefossdagen. Antall faste givere økte fra 4 til 13 i 2018.

11. Menighetsbladet/Nettsiden

Redaktør av bladet er Ola Vea Gustavsen. I redaksjonen til Menighetsbladet sitter i tillegg Bjørn Sturød og Andreas Grossmann.

Bladet kom ut med tre nummer i 2018. Økonomien er fortsatt anstrengt, men menighetsrådet har vedtatt at man ønsker at bladet skal fortsette å komme ut selv om det kan medføre underskudd. Annet menighetsarbeid er jo heller ikke selvfinansierende.

I samarbeidet med Lunde og Flåbygd ble det fremmet ønske om å vurdere et felles menighetsblad for de to soknene. Det ble nedsatt en komite, og det så lenge ut til at man skulle gi ut et felles blad fra 2019. Da det kom til stykket viste det seg at man nok ikke var helt enige om hvordan bladet skulle være, og om man i det hele tatt ønsket et felles blad. Saken er derfor nå lagt på is, og vil bli diskutert på våre respektive årsmøter.

Ansvarlig for menighetens nettside er fortsatt Berit Lia. Hjemmesiden er oppdatert til enhver tid og fungerer nå utmerket. Anette S. Krøgli ser til at kalenderen er oppdatert og poster stoff fra kirkekontoret.

Menigheten har også sine Facebook-sider som oppdateres jevnlig og når ut til mange.

12. Fredheim

Fredheim menighetshus gjennomgikk store forandringer i 2018. Huset var stengt for bruk fra mai til oktober. Ansvarlig byggherre var Pollen Entreprenør fra Lunde. I tillegg til det profesjonelt utførte arbeidet ble det nedlagt en gedigen dugnadsinnsats. Mange har bidratt, det er alltid litt vanskelig å begynne å nevne navn. Men Stein Bjørn Lia kan vi ikke la være å nevne, han har vært primus motor og selvskreven leder av dugnadsgjengen. Til stede på Fredheim fra tidlig morgen til seine kveld gjennom hele byggeperioden. Hans innsats har vært helt enestående. Vi kan med glede konstatere at resultatet av utbyggingen er blitt veldig bra, praktisk og tiltalende. Nå gjenstår det å gjøre ferdig det nye rommet i annen etasje.

 

Menighetsrådet anbefalte å ta opp lån på kr. 400 000 for å finansiere utbyggingen. Dette krevde vedtak i menighetsmøte, og dette ble vedtatt i ekstraordinært menighetsmøte i Holla kirke etter gudstjenesten 15. april 2018. Vedtaket var enstemmig. Lånet skal nedbetales over 7 år. Menigheten søkte Sparebankstiftelsen om støtte til utbyggingen. Vi fikk 200 000. Menighestrådet vedtok at disse midlene skulle gå til nedbetaling av lånet så snart vi får dem.
Huset brukes flittig. Det største problemet nå er faktisk at timeplanen er ganske så full hele uka. Både Unge Røster og Skala har nå sine øvelser på Fredheim. Konfirmantene bruker huset, Supertorsdag, Formiddagstreffet og Ungdomsklubben møtes her. Programmet er så tett at Menighetsrådet selv har flyttet møtene sine ut av huset.

Hus-styret, Stein Bjørn Lia, Lars Olav Hegland og Mari Røland Halvorsen, gjør en viktig jobb og sørger for at alt fungerer i huset. Det er på sin plass å rette en spesiell takk til Mari Røland Halvorsen som alltid tilstedeværende husforvalter.

Også i år ble det gjennomført en basar i november til inntekt for Fredheim. Den ble på nytt en stor suksess. Takk til Berit Lia og hennes mange gode hjelpere. Det ser ut til at vi kan regne med at det er interesse for en ny basar også til neste år.

13. Kirkemusikalsk arbeid

I januar 2018 startet vår organist Gunhildur Baldursdottir i et vikariat for Anna Cecilie Norlund som hadde permisjon. Da Norlund sa opp sin stilling ble Gunnhildur tilbudt fast stilling fra 1. juli 2018. Det takket hun ja til. Som navnet tyder på er hun av islandsk opprinnelse, men snakker godt norsk. Hennes mann er organist i Heddal kirke, hun er bosatt der og har to barn. Hun har kantorkompetanse og er også utdannet klassisk sanger.

I løpet av året har hun blitt meget godt likt i menigheten. Hun gleder oss hver søndag med sitt orgelspill og har gitt oss flotte konsertopplevelser. 

Årsmelding 2018 fra organisten

Barnekoret Minigospel aktiv Vår og høst 2018. Medlemmer 2-7

07.mars

Konsert i anledning Bispevisitas, med organist og Heddal Ensemble

13.juni

Taize Sangkveld i Romnes Kirke med Bjørn Sturød, Hellek Sannes, Stian Refsdal og organist

25.juli

Sommer konsert i Romnes Kirke m. Isaacs familien, Heddal Ensemble og Hellek Sannes

19.august

Organist invitert til å spille med på Sluse konsert

22.september

Organist invitert til å lage konsert i Øvre Verket

25.september

Filmmusikk konsert m. Isaacs familien og Andreas Grossmann

21.oktober

Gladsangkveld. Samarbeid mellom organist og Torgeir Hegland, Unge Røster, Skala, og eget band

I tillegg har Unge Røster deltatt regelmessig med Minigospel i Barnegudstjenester.

Før jul ble Holla kirke leid ut til julekonserter;
5. des. m/Trine Rein og 16. des. med Emil Solli-Tangen

Gunnhildur Baldursdottir

14. Kirker og kirkegårder

Orgelet i Holla kirke har vært en stadig kilde til bekymring. Det er vakkert og lyder fantastisk nå det virker, men har hatt stadige tekniske problemer. Tjølling kirke ved Larvik har også orgel fra Stockmann orgelbyggeri som har levert vårt orgel. De har også problemer med orgelet sitt, og kirkevergen hos oss samarbeider nå med kirkevergen der for å prøve å få til en varig løsning på problemene.

Fellesrådet har hatt et tilbud om stell av graver på kirkegårdene i Nome. Arbeidet har vært utført av en pensjonist som nå er blitt for gammel til å fortsette. Det er nå kommet på plass en ny avtale hvor stellet skal ivaretas av IDEA. Kirketjenerne har i høst satt ned selvvanningskasser på alle graver som har avtale. Den nye ordningen vil gi oss en liten inntekt, mens det tidligere gikk med underskudd. Likevel er prisen lavere enn den er mange andre steder.

Kirkeverge og fellesråd arbeider for tiden med å vurdere muligheter for en navnet minnelund for urnegraver ved Holla kirke. Her vil etterlatte få en navnet gravplass å gå til, men ingen grav å stelle.

Det er også ønske om en gravplass for muslimer i kommunen. Det arbeides her med å skille ut et område fra Kronborg kirkegård hvor dette kan realiseres.

Fellesrådet har også fått en henvendelse fra prost Asgeir Sæle om å vurdere mulighetene for å få til en skulpturpark for en samling på 9 skulpturer som kunstneren Ferdinand Wyller har laget. Man undersøker nå om dette kan realiseres ved Holla kirke, og hvordan det evt. skal kunne finansieres.

Ulefoss februar 2019

Bjørn Sturød,

leder av Menighetsrådet

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 26. Mai,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn.
15:00 Konsert i Romnes kirke
Velkommen til konserten ”Tradisjonssong frå vogge til grav” med Sondre Bratland. Billetter kr 350,-. Det blir kaffe og kake etterpå.
Torsdag 30. Mai,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Kristi himmelfartsdag. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 2. Juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 9. Juni,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Leif Raustøl. Nattverd. Pinsedag.
Torsdag 13. Juni,
18:00 Møte i menighetsrådet
Søndag 16. Juni,
11:00 Friluftsgudstjeneste på Øvre verket
Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 23. Juni,
18:00 Friluftsgudstjeneste - Lauvbugten
Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn. St. Hans.
Søndag 30. Juni,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 7. Juli,
11:00 Friluftsgudstjeneste på Lundetunet
Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Powered by Cornerstone